vedtaegter


Velkommen til

hjemmesiden for Kalundborgegnens

køreforening


Tilbage til forsiden


Vedtægter Love for Kalundborgegnens køreforening

 

§1.

Kalundborgegnens Køreforening er en sportsforening, hvis hjemsted er Kalundborg kommune, og hvis formål er at fremme interessen for, og kendskabet til kørsel med hestekøretøjer ved afholdelse af træningsarrangementer, kurser, kørekonkurrencer m.m. samt udvide kendskabet til køresporten i øvrigt.

 

§2.

Som medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i køresport. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse

 

§3.

Medlemskabet fornyes årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder den 1. januar. Ægtefælle/samlever og børn kan deltage i foreningens arrangementer. For at være stemmeberettiget skal man være over 18 år og medlem.

 

§4.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned; senest den 1. februar. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflerhed medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt. Stemmeberettiget og valgbare er alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Afstemningen sker skriftligt såfremt det forlanges af mindst 5 tilstedeværende medlemmer. De på generalforsamlingen fremførte ting indskrives i protokollen og underskrives af dirigenten.

 

§5.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel af bestyrelse ved skriftlig meddelelse, eller på mail, til hvert medlem. Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der altid skal indeholde mindst:

 

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og udvalgsmedlemmer.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.Eventuelt.


Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden. Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om emne og indeholde dagsorden. Herefter indkalder bestyrelsen til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 20 dages varsel, og senest 20 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

 

§7.

Det tilstræbes at bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, dog kan der ved mangel på personer som ønsker at indtræde i bestyrelsen, vælges en bestyrelse med færre medlemmer, dog mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Disse vælges på generalforsamlingen.

 

§8.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode, suppleant for en etårig periode. Der afgår hvert år 3(4) bestyrelsesmedlemmer. Første gang 3 ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

 

§9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen repræsenteres af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

§10.

Ved arrangementer er medlemmerne forpligtede til at rette sig efter lederen og til at møde med velplejede heste, forsvarlige seler og køretøjer.

§10.1

Regler ved kaperkørsel for gæster:

Kaperkuskene skal hver især være forsikret (ansvarsforsikring og personskade) og skal kunne fremvise bevis for det ved forlangende.

Enten kusk eller medhjælper skal være på bukken hele tiden og holde i linerne, og medhjælperen skal køre med på turen. En medhjælp skal ikke kunne køre med hestene men kunne holde dem, mens de står stille.

Børn på bukken er tilladt.

Der skal skridtes igennem gågaden.

Man skal altid samle hestepærer op, når man kører kaper i Kalundborg.

Påklædningen anbefales at passe til køretøjet.

Det anbefales at have vand med til hestene.

 

§11.

Kassereren fører klubbens regnskab og fremlægger dette ved ethvert bestyrelsesmøde. Revisionen af regnskabet skal finde sted således, at dette kan forelægges bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december. Foreningens pengemidler indsættes på konto  i en  bank eller sparekasse. Dog har kassereren lov at have beløb indtil kr. 4000,00. De i banken indestående midler kan kun hæves ved formandens og kassererens underskrifter.

 

§12.

Det årlige regnskab tilstiles revisor senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Revisor skal i årets løb foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn.

 

§13.

Til ændring af vedtægterne og eksklusion af et medlem kræves at dette godkendes af en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

§14.

Foreningens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾  af de angivne stemmer. Vedrørende fordeling af foreningens formue træffes bestemmelse herom på den sidste generalforsamling.

 

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 3. marts 1978, samt ændringer i 1998,1999, 2006, 2011, 2014 og 2018.